Kontu zaharrak: “Sasuan bertsolaria” (Artikulu guztiak + bertso kantatuak)

Kontu zaharrak: “Sasuan bertsolaria” (Artikulu guztiak + bertso kantatuak)

Antonio Ziaurritz Buruco bertsolaria,

Aritzutik Auzara (I)

Gaurkoan Antonio Ziaurritz Burukoren bertso batzuk ekarri ditugu hona. Principe de Viana zeritzan aldizkarian atera ziren orain 50 urte pastuxeak, 1966ko azaroko zenbakian hain zuzen.

Damaso Intza, misiolari famatuak Txiletik igorri zituen. Intza gerra aurrean alderdi honetako herrietan ibiltzen zen misioak ematen. Gerra etorri eta Lekarozko komentutik kanpora igorri zuten, atzerrira. Euskaltzale ziren guztiak bota zituzten Lekarozkotik eta beste komentu askotatik, misioetara igorriz.

Euskarak atzerakada nabarmena izan zuen orduan. Hala ere, zorionez, tarte idor baten ondoren, ernatzen hasi ziren euskarazko aldizkariak eta irratiak. Nafarroan, Diputazioak sortu zuen Principe de Viana euskarazko hilabetekaria 1966. urtean.

Eta Damasok hasieratik parte hartu zuen Principe de Vianan, hilabetero, bere idatzi eta bertsoekin. Adibidez, 1966ko azaroan, Txiletik “Auzako bertsolaria” zen Antonio Ziaurritz Burukoren aspaldiko bertsoak igorriz. Gaur guk aterako ditugu Pulunpen bertso horiek:

ARTZAI GIZAGAXOA

-IAritzutik Suberbera

egin nintzen torri,

lana franko eman diot

nere buruari.

Azienda polit bat

egin nuen karri;

berriz ikusiko oteut

eun buru ardi?

 

-II

Beti esaten nuen

aitz bildur nintzela;

motiboa torri da,

nik erran bezala.

Enfermedade ortatik

Jainkoak gorde gaitzala

alako ardi izateak

batere ez bezala.

 

-III

Lenbixikoan (dira)

banaka, biñeka,

beti ikaraturik

oiei begiraka.

Den gutxina asiz geroz

illetik tiraka

antxe daude serio

lurrera botaka.

 

-IV

Bat txutitu orduko

bestea erori;

¡A zer konsueloa,

Biotz altxagarri!

Amaika tristuria

eman dira neri.

Gustoa artu duana

Konsolatu bedi.

 

-V

Egun batez joan nintzen

aize otzarekin,

kazkarra barra-barra

t’orma ai zuen biñipin,

arratsian etxera

nere ardiekin;

dozenerdi bat buru

bere koloekin.

 

-VI

Etxera torri eta

triste biotzian.

Zer kusi bear oteut

aurtengo urtian!

Gaua pasatu eta

biramon goizian

zaldalia ematia

naiz gogo txarrian.

 

-VII

Kontu oiek izotz-illan

ziraden bai, gero

asizgeroz jakitia

obia da klaro;

oraindikan mayatza

lekutan baitago,

nere ardi multzoa

orduko akabo.

 

-VIIIIzotz-illa joan eta

otsailla tokatzen,

illabete prestua

nekez ateratzen;

ez nazu broman ari

bertsuok paratzen,

oraintxe ari dire

koloak bakantzen.

 

-IX

Oiek izan banitu

buru ordañian,

¡a zer eskarmentua

gero azkenian

entregako denbora

etortzen denian

gizena idukoitek

oiek nienian (1)

 

-X

Larruketaria ere

asi da aspertzen,

oiekin ez duela

deusik ateratzen;

pixkat tiratuz geroz

nondiñandik austen.

Orain asiak gera

bere gixa uzten.

 

-XI

Kaikua artu eta

joan naiz artegira.

Orain ere koloak

berriak ba-dira;

ezkera indartuko, len

me-xamar ba-gera;

noizpaiz ere moduok

aldatuko al dira.

 

-XII

Orra amabi bertsu,

nai tuenak ikasi

motiborikan gabe

eznindoan asi,

gustu duenari

nai tut adirazi;

aziendarik gabe

emen ezin bizi.

 

-XIII

Amairugarrena

bota dut neria

Argi esan bear dut

nor duten jabia.

Antonio auzarra da,

¡au miserablia!

oiek baño obe dik

batere gabia.

 

AUZA.-Dunbillenea-Jongixenea-Juantronea-Urtiñenea-DorreaAuza

 

HIZTEGIA

Ardi koloa: Koloa edo kolatxa duen ardia.

Koloa edo kolatxa: Ardiak toki uspeletan ibiltzean gaizkitzen dira. Bai, toki uspeletan, ihintza izaten denean, belarra ez da xukatzen eguerdi alderaino eta zomorro batzuk belarrean gora, beroki bila ateratzen omen dira puntetaraino. Orduan ardia belar punta horiek janez, zomorroa ere jaten omen du eta honek gibeleraino iritsi ondoren, ardiari gibela jan edo hondatzen dio, eta hil egiten da ardia (Horrela edo horrelatsu entzun izandu diegu artzainei)

Zaldalea (zaldalia) : Aziendendako pentsua (Etimologikoki Zaldi alea izanen litzateke)

Izotzilla: Ilbeltza edo urtarrila.

Larruketaria: Larru eroslea (ardi, txekor, behi… larru erostuna)

Artegia: Ardiak edukitzeko borda, etxea, estalpea…

 

 BERTSO HAUEZ ZENBAIT OHAR.

Bertso hauek, Intzak dioenez, Olaguen zituen bilduak 1926.ean edo. Hori jarri zuen atera zituenean P de V.n, eta berehala Auzako apezak, Don Emilio Goldaratzenak zuzendu zion idatziz, Principe de Vianan berean, 1936ko ekainaren 29an bildu zituela. Antoniok bioi kantatu, eta Intzak idatzi. Orduan idatzi eta 1966. urtean atera edo argitara. Eskuz idaztean zerbait oker hartzea ez da harritzekoa eta, gero urteetara irakurtzean, denetaz atzendua, zerbait oker irakurtzea ere ez. Oker ttiki batzuk behintzat sumatzen dira.

Bertsotan ageri diren oker batzuk ere zuzendu zituen P.V. aldizkariak

Aldizkariak berak zuzendu zituenak.

Suberberea, Luberbera ordez

Auzarrak, Ozarrak hitzaren ordez

Eta nik zuzendu ditudanak

Lenbixikoan dira, lenbixikan hitzaren ordez

Ez dut zuzendu nahi izan gehiago. Irakurle bakoitzaren esku utziko ditugu okertxoak.

Bertso hauek nola diren sortuak Don Emilio Goldaratzenak kontatzen digu Principe de Vianan berean, 1966an:

“Orain ogeitamar urte baditu Aita Damasok eta nik, Auza’n geundelarik, Auza’ko Antonio Ziaurriz “Sasaun” izengoitiz zenari, bertso auek entzun genizkiola”

“Jakiteko gauza da Antonio Ziaurriz zenak nola bertso auek konpondu zituen. Negu gorriaren egun batez Juarbe-Ilarregi eta Oskotz’ko errien mugaldetan bere ardiekin zegoelarik, euri kazkabarra eta ikaragarriko otz egiten zuela, ardi geienak auldu, gaixotu eta il zitzaiozkan. Gure bertsolaria elorri zar baten azpian, estalpe gisan, zelarik, au “denak” begira-ta bertsotan asi zen naigabeak atzendu eta ahaztutzeko. Orduan mundura etorri ziren “Artzai Gizagaxoa” bertsoak. Irurogei ta amabortz urte zittuen orduan. Gero etxeratu zenian berriro kantatu zittuen bere etxekoan aurrean”

Zein urtetan izan zen artaldea galtzea? Goldarazenak dioen bezala, 75 urte bazituen Antoniok, 1933. urtean izan zen.

  • bertsoa gelditzen da oker samar. Intzak bera dio azken hitz hori oker dagoela.

Hurrengo batean bertsolari honi buruz gehiago idatziko dugu.

 

Txurdan.

 OHARRA.-Lehen kolaborazio hau 2017ko maiatzean atera zen, 163 zenbakian.

 

Hemen Don Emiliok esaten digu 75 urte zituela bertsolariak, hau da 1933koak direla. Baliteke, baina nik esanen nuke bertso horiek askoz ere lehenagokoak direla, Suarbera etorri berri samarrekoak. 1910. urtean etorri zen Aritzutik Suarbera eta herri horretan bizi zela gertatua dirudi, apezak berak aipatzen duenean, Suarbe, Ilarregi eta Oskozko herrien mugaldetan zebilela ardiekin. Bertsolariak berak ere, lehen bertsoan, 100 buruko artaldea Aritzutik Suarbera ekarri zuela aipatzen baitu eta beti horietaz ari da. Eta nola 13. bertsoan bertsolariak berak aipatzen duen “Antonio Auzarra”, esanen nuke aspaldi asmatutako bertsoei Auzan bizi zela gehitu ziela azken hau, Intzari kantatzerakoan edo. Dena dela, esaera zaharrak dioen bezala, usteak erdi ustel omen, eta isiltzea hobe izanen dut.

ZATI HAU EZ ATERATZEA ERABAKI NUEN AZKENEAN. ILARREGIKO Jose Maria Elizaldek (Salbidegikoak) esan zidan Ilarregik bazuela zati bat mugarri handi batzuekin, larrea zena edo, eta hori errentan ematen zutela. Eta hortaz, pentsatu dut, beharbada, Auzan zela, zati hori hartua izaten ahal zuela Antoniok.

Eta ongi egin dut gainera, Ilarregiko borda batean omen zituen ardiak nahiz bera Auzako Alkomorron bizi (Joxe Maria Berasainek, Auzako Dongixenekoak bere amari entzuna. Den-denak horrela bat egiten du)

Gaur maiatzaren 7a, Don Emilio Lintzoainekin egon naiz eta izengoitia SasUan dela esan dit. Eta hiru aldiz esan dit gainera. Okertu ote da? Intza eta Emilio Goldarazenak Sasaun jarri zuten.

Ez, benetan, ez da Sasaun, baizik SASUAN. Eugiko erreka bat da eta bordak erreka horren izenetik hartu omen izena.

Don Emilio Goldaracena Sucunzak euskaraz ederki zekien baina ez zuen surik….(Don Emilioren elkarrizketa ttikietan, Protagonista sailean)

Sasuan bertsolaria (Eugi-Aritzu-Auza) (II)

Maiatzeko zenbakian atera genituen Antonio Ziaurritz Buruko bertsolariak 1933. urtean edo eman zituen bertso idatzi batzuk. Garai hartan Auzan bizi zen eta 73 urte zituen.

Esan genezake, beraz, atzekoz aurrera ibili garela, bere bizitzako azken bertsoekin. Apropos egin genuen hau, bertso hauek ekarriz hona denon aho gozagarri, Antonioren bertsokera hain ederki azaltzen duten bertso dramatiko xamarrekin gainera.

EUGIN JAIO

Horrela bada, hasieratik hasteko, esan beharko dugu, bertso horietan azaltzen den Auzako bertsolaria ez zela Auzakoa nahiz bere bizitzaren urte aunitz bertan egin eta hil ere bertan hil.

Eta goitizenez ere ez zela Sasaun, Principe de Vianan jarri zuten bezala eta Ultzaman deitzen zioten bezala, baizik Sasuan. Izengoitia jaio zen bordari zor zion, Eugiko Sasuan bordan jaioa baitzen. Eta borda honen izena hurbilean duen erreka batetik dator (1)

Sasuan, 1859ko abuztuaren 5ean jaioa zen Ultzamako Udaleko paperetan okerrik ez badago. Hurrengo urtean jaioko zen Txirrita handia.

Gurasoak Pedro Francisco eta Maria zituen, lehena Eugikoa eta bigarrena Aldudekoa.

Zazpi anai-arreba ziren, denak neskatoak Antonio bertsolaria izan ezik.

Baina Ziaurriztarrek Sasuanen ez zuten urte aunitz eginen, maisterrak izaki eta Eugiko bertako Prontxen (Probintzianoaren borda) bordara pasatu baitziren bizitzera.

Gure Antonio ere bere bizitza guzian maister izanen zen, eta alde batetik bestera ibiliko zen. Hori bai, sortetxeko izena eraman zuen betiko: SASUAN.

Almute dantzan zahartutakoan

 

ANUEKO ALDIA

Ustez behintzat, Eugiko Prontxen bordatik Aritzura alde egin zuen familiak 1880ko urteberrirako. Antoniok 21 urte zituen ordurako.

Urte aunitz baino lehen ezkonduko zen, Lanzko elizan, 25 urtetan, Maria Blasa Oianburu Iraizotz lanztarrarekin, adin berekoarekin. 1884ko urriaren 13a zen. Andrea Lantzen sortua eta bertan bizi zena, eta bere gurasoak Jose Maria eta Tomasa ziren, hauek ere, biak Lanzkoak. Aritzun jarriko ziren bizitzen eta umeak laster etorriko ziren.

Eta herri honetan bertan sortuko dira zazpi seme-alabetatik sei. Zein etxetan jaio ziren ez da erraza jakitea. Etxe batean baino gehiagotan bizitu baitziren ustez. Tartean gainera, 1901-1903 artean, Olaguen bizitu ziren, gero, berriz ere Aritzura itzultzeko. Tarte horretan seigarren umea jaio zen, Juliana, eta bertan hilen zen bi urtetan.

Zaharrenetik gazteenera hona zein ziren: Micaela, Jose, Magdalena, Basilio, Graciano, Juliana eta Simon. Dena dela, Etxolaxar deitu bordan bizitu zirela behintzat badakigu (2)

Bere ogibidea nekazaria dela jartzen du paperetan.

Gurasoak Aritzun hil zitzaizkion Antoniori, aita 1888ko maiatzaren 20an eta ama 1894ko uztailaren 15ean.

Oraindik familia hazten ari zenean ezkondu zitzaion alaba zaharrena, Miceala, 18 urtetan Labaiengo ikazkin batekin, Jose Juan Jaunarena Luberriaga, eta Aritzuko Etxolaxarren jarriko ziren bizitzen. 1908ko ekainaren 30a zen. Hauen ume zaharrena, Antonioren lehen biloba, Sinforosa deitua, bertan sortuko zitzaien.

Baina laster, bi familiak alde eginen zuten bertatik Ultzama aldera. 1910. urtean izanen zen toki aldaketa.

Txurdan

Etxolaxar

  • Don Emilio Lintzoain kalonjeak, ia bere apez bizitza guztia Muskitzen eman duenak kontatu dizkigu hainbat xehetasun, ez berak ezagutu zuelakoz, baizik eta Eugikoa izatean bertako gora-behera asko ezagutzen duelakoz. Guraso eta osaba-izebengandik ikasiak.
  • Aritzuko Beltraneko Eusebio Zilbetik kontatua.

 

HIZTEGIA:

Bertsokera: bertso moldea.

Goitizena edo izengoitia: apodo

Txirrita: Euskal Herriko bertsolaririk famatuenetako bat.

Maister: Maizter, inquilino.

Ogibidea: Oficio.

Sortu=jaio

Kalonje= canónigo

Xehetasun=detalle

 

  1. zenbakian atera zen. 3 orrialde aurrekoak bezala. 2017ko azarokoan.

Sasuan bertsolaria (Eugi-Aritzu-Auza) (III)

Aitzineko artikuluan aipatu genuen bezala, 1910. urtean Antonio Ziaurritzi berriz ere tokiz aldatzera tokatu zitzaion eta Burutaina joateko asmotan ere ibili zen noski, Erroldan bera eta familia apuntatu baitziren baina “ausente” bezala eta Suarben, berriz, “transeunte” bezala. Honek esan nahi du Suarben zirela bizi, behin-behinean edo.

ULTZAMAKO ALDIA

Eta bai, Suarbeko Polloneko bordara etorri ziren denak 1910eko urtarrilaren lehenean, baita Jose Juan Jaunarena eta bere familia ere. Hau da, aitaginarreba eta suhia, beren familiekin.

Aurki bere arreba Martinak ekarraraziko zituen, Suarbeko borda batean bizi baitzen joan zen hamar urtean, hau ere Aritzutik etorria.

Bere bertsoetan ageri denez, Aritzutik etorri zen, horrek esan nahi du Burutainen ez zirela bizitzen jarri ere. Eta bere suhia ere hona ekarri zuen, Aritzuko Etxolaxarretik.

Hamar urte egin zituen Polloneko bordan eta behartuta edo aukera hobea opatu zuelakoz, Alkotza joan zen 1920ko urtarrilaren lehenean.

Alkotzen Martixenean bizitu ziren. Garai hartan Martixeneko familiaz gain, beste bi ere bizitu izan ziren etxe honetan: Iraizotz-Landiribartarrak alde batetik eta Ziaurriztarrak bestetik, aitaginarreba eta suhia, biak beren familiekin. Ziaurritz eta Jaunarenatarrek, denak familia batean, sukaldea beheitian zuten eta logelak eta gainerakoak goiti, lehen pisuan, dena karretera aldetik (1)

Alkotzen berean jaioko zitzaizkion hiru biloba, eta hilen andrea, Blasa, 1928an. Alkotzen ere nekazalgoan ariko zen. Errenta motxa zen ordaintzen zutena, baina hala ere lan franko aurrea ateratzeko familia. Hori bai, suhia oihan lanetan aritzen zen.

Alkotzen Etxeberriko Loiditarrekin adiskidantza handia izan zuen eta bertan ezagutu zuen Aita Donostia famatua ere.

Etxeberrian jaso zizkion musikari handi hark Sasuani bi kantu: Sagarraren adarraren eta Ardoaren bentajak, biak ere oso ezagunak Euskal Herrian, baina Sasuanek Eugin ikasi bezala kantatu zizkion eta Aita Donostiak idatzi. Hori 1931. urtean izan zen, Auzan bizi zela.

Eta Alkoztik noiz etorri ziren Auzako Alkomorrora? Aurki, 1930eko hasieran, borda berritu berri-berria zen. Hemen jaioko zen etxeko bere azken biloba, Angela Jaunarena Ziaurritz, 1931. urtean. Denetara etxean 10 biloba izan zituen. Gaur egun, Angela da bizi den bakarra.

1941eko urriaren 1ean hil zen Alkomorron; bronkitis kronikoa zuen, bere bizitza guzian erretzailea izaki. Hala ere, 82 urtez bizitu zen.

 

Sasuanen hirugarren bertso saila: POLAINENA

Ezkurrei gerta zaio

Aurten bein batian,

Elizaa zidoaielaik

Igande goizian,

Ustez ongi jantzirik

Zidoaien soñian;

Bidian oartu zen,

Polain bat oiñian.

 

Eskutan arturikan

Bere polain ori,

Egiten dio, bada,

Bere buruari.

Au duk ba deskuidoa!

¿Zer gerta zait neri?

Me-samarra bide diet

Pantorrillo ori.

 

Gizon propie da-ta

Errespetokoa,

Ez ttiki t’ez aundi

Neurri onekoa;

Gizon hori izan laike

Nai bezalakoa (tankera onekoa)

Baldin pantorrillo ori

Ba-lu plantakoa.

 

Hogei ta amar botonez

Polaina loturik,

Zangoan paratu zun

Ongi amarraturik!

Elizera joan da

Polaina galdurik,

¡Ezkurrak balentie

Potzoloa bota dik!

(Bertso hauek Principe de Vianan, 1967ko urtarrilean atera ziren, 11 zenbakian)

 

 

Aita Damaso Intza oso oker ibili zen Ezkurra delako hori nor eta nongoa izan zitekeen asmatu nahian.

Hemen ageri den Ezkurra delako horri, azkenean, antzeman diogu Orokietako Apezeneko nagusia izan zitekeela, Pedro Juan Ezkurra Azkue, Antonioren adin berekoa. Pedro Juan 1935. urtean hil zen 76 urtetan. Bertso hauek aurki, Auzan bizi zenean aterako zizkion Ziaurritzek. Beraz, hil baino askoz lehenagokoak ez daitezke izan, 1930-1935 urte tartekoak behar dute izan. Eta orokietarra behar duela izan zer dela eta? Ziaurritzek berak aditzera ematen du bertso honetan:

Si quiere usted a Juarbe,

y sino a Illarregui.

Bide erdire etorri,

testigua karri,

Beraz Auza eta Orokieta artean, bide erdira dituzte bi herri hauek, Ilarregi eta Suarbe.

Eta hori guzia borobiltzeko Apezeneko Euxebio Ezkurrari joan gatzaizkio galdezka. Eta hara, nahiz bere aitatxi ez zuen ezagutu, jaio baino askoz ere lehenago hil baitzen hau, gogoan ditu aitatxirenak diren entzundako bertso bakarren batzuk. Horien artean honako zatitxo hau, hain zuzen, gaur hona ekarri ditugun bertsoei erantzunaren parte bat. Zoritxarrez, gainerakoa atzendua du Euxebiok, baina zati hau aski dugu guk pentsatutakoa baieztatzeko.

 

“Con veinticinco botones

polaina ha perdido.

En mi tiempo polaina no he perdido

Con lo que llevé a fuera a casa he venido”

Horrela ikasi dugu, batere ez genekiela, Pedro Juan Ezkurra Azkue ere bertsolaria genuela.

Txurdan

 

 

HIZTEGIA

Behin-behinean. Provisionalmente

Aitaginarreba, amaginarreba:Suegro, suegra

Suhia: yerno

Biloba: nieto-nieta.

 

 

Suarbe

Hona hemen Suarbe. Jendeak Suberbe erraten zion eta oraindik ere zenbaitek hala dio. Polloneko edo Juston borda azpiko aldetik ateratakoa da orain egun batzuk.

Polaina zahar bat, 18 botonekoa

 Polaina zahar bat, 18 botonekoa.

 

Pulunpen agertu zen, 171. zenbakian. 2018ko urtarrilean.

Sasuan bertsolaria (Eugi-Aritzu-Auza) (eta IV)

Antonio zuen grazia, eta Ziaurritz Buruko, deiturak, Eugin jaio, gaztetan gurasoekin batera Aritzura pasa bizitzera eta 53 urtetan Suarbera etorri zena. Hori dugu gure bertsolaria.

Azken artikulu honekin bukatuko dugu Sasuan bertsolariaz jaso izan ditugun kontuak.

 

Oraintsu bildutako bertso bat.

Damaso Intza kaputxinoak hiru bertso sail bildu zituen 1936ko ekainaren 29an, San Pedro egunean, gerra hasi aurrettoan Auzako Apezetxean, Sasuanek berak kantatuta. Horiek aurreko artikuluetan banatu ditugu.

Gehiago ere memorian izanen zituen Sasuanek, eta baita Don Emilio Goldarazena Auzako apezak ere, berari kantatua ere bai baitzuen bat.

Hala kontatu eta kantatu dizkigu gure adiskide batek apezari botatako bertso horiek:

Apezak, Don Emiliok, erran men’tzioken bertson bat botatzeko beai, eta Sasuanek baita bota’re: Hola ttuk:

 

Geren faltas nagusittu

Egin zaizkigu Y-apaizak (bis)

Y-ez’man olatik, Y-ez’erresponsuik,

Ta ez man sosik mezentzat.

Gorde detxagun guk gerentzat

 

Obispo eta kanonigo,

Apaizak Y-eta fraileak (bis)

Hoiek gurekin ibiltzen dira,

Zintzurra larrutu arte.

Kasurik in gabe bizi gaitzen!

 

Eta gehitu digu berri emaileak: E’tzakit erraten zuen “kasurik in gabe bizi gaitzen” o “ez kasurik egin-ta bizi gaitzen” berdin duk. Geigo’re baittuen, biño ez neok gogoratzen.

 

Azken bertso honetan azken bi lerroak ez ote dira beste bertso batekoak? Errimarik ez baita inon ere ageri.

Kopla hauek musika dute berezi samarra. Nik behintzat ez dut inoiz entzun horrelako doinurik. Elizako kantua dirudi. (Entzungai duzu Interneten)

Eta azkenik, bertso hauek kantatu dizkigunak hemengo euskaran kantatu dizkigu, baina gipuzkerako zenbait tanta sartzen ditu: apezak erran beharrean apaizak, Zintzurre erran beharrean zintzurra, edo artio beharrean, arte. Gipuzkoako eragina beti nabarmena izan da gure bertsolarietan, hango bertsolariak izan dituzte ispilu. Eta zer esan, beharrik gabeko Y hori sartzeko ohituraz? Hori hemengo bertso kantari askori entzun izan diet. Zergatik? Nik uste, besterik gabe, dotoreago egiteagatik sartzen dutela. Oso polliki kantatu zidan!

 

Nolakoa zen Sasuan?

Bere bizitzan tokatu zitzaion lanari ekitea, bai horixe! Familia ere handi samarra izan baitzuen. Beharrik, gorputzez zimela eta indartsua zen. Ez handi eta ez ttiki. Lanerako gorputz aproposa. Eta lana ez zitzaion faltako bere bizitza guzian.

Umore gaitzeko gizona, zorigaitzean ere galduko ez duena, artaldea galdu zuenean jarri zituen bertsoetan ikusten denez.

Gizon gogotsua, jarrera bikainekoa, bere 73 urtetan Aita Donostiari hor hasiko zitzaion bere gazte denborako dantzak almute gainean dantzari Alkozko Etxeberriko lorategian. Hala ere, bere adinerako gehiegitxo, almutea utzi eta adreilu gainean dantzatu behar izan baitzuen.

Eta bertsolari bezala, zirtolaria, bere adiskideei axakatzea eta zirika aritzea gustuko zuena. Bi bertso sailetan hor du xaxatzen Ezkurra delako bat, berekin bertsotan aritzen zena. Honako hau esaterako:

Elizera joan da

Polaina galdurik,

¡Ezkurrak balentie

Potzoloa bota dik!

Erantzun ere erantzun zion Ezkurrak beste bertso sail batez, berak ez zuela polainarik galdu eta. Baina hori beste kontu bat da. Aurreko artikuluan aipatu genuen.

Eta memoria gaitzekoa genuen gainera. Bere bertso batzuetan hala dio, ez duela paperik behar denak gogoan izateko eta horrela bukatzen du bertsoa:

“neri aztuko zaizkit

kanposantuan”

Eta zer esan gaur atera ditugun bertsoak entzun eta gero? Ba, nonbait bigarren Errepublika garaietako ideia berrietara irekia zen; antiklerikalak diren bertso hauek dute erakusten. Apez eta fraideekin bazuen harreman estua, Alkozko eta Auzakoekin behintzat bai. Eta Aita Donostiarekin eta Aita Intzarekin ere bai. Hala ere, harrigarriki, hemengo jendea ez bezalakoa ageri zaigu bertso hauetan, apezeria kritikatzerakoan.

Eta ausarta eta lotsarik hartzen ez duen horietakoa genuen, bertsotan zuzen, itzulinguruka ibili gabe, gaiari heltzea gustatzen zitzaion, gaur hona ekarri bertsoetan eta Ezkurrari botatakoetan nabarmentzen den bezala.

Gu aritu gara zenbait zantzuetatik Sasuanen ezaugarriak eta nortasuna antzeman nahian. Hona, berriz, zuzenean ezagutu zuen Don Emilio Goldarazenak zer zioen bertsolariaz: “Sasaun” gizon sendoa, kristau siñismen azkarrez eratua, umore onekoa, bertsolaritako giarra eta etorriaz jantzita, Ultzama’ko ballean guziz ezaguna izen zela.

 

Adiskide eta harremanak

Alkotz eta Auzako apezekin izan zuen harremana aipatu dugu, Don Justo Albizu eta Don Emilio Goldarazenarekin. Alkotzen Etxeberriko aberatsekin ere harreman estua zuela badakigu eta zer esanik ez Martixenekoekin. Hala ere argi agertzen zaigu Suarbe aldean zituela bere adiskide minenak, artaldea ere Suarbe eta Ilarregiko larreetan ibiltzen zuen eta, Oskotz aldeko mugetan. Eta jakina, Orokieta eta Erbiti aldekoekin ere harreman handia zuen. Hor dugu lekuko Orokietako bertsolaria zena, Ezkurra, Pedro Juan.

Badirudi Suarbe aldean biltzen zirela bertsolariren batzuk. Gerora ere bertsolari herria izanen zen hau.

Gezurra badirudi ere, Sasuanez ia inor ez da oroitzen. Auzako apezak zioen Ultzaman arrunt ezaguna zela, baino orain inor ez da oroitzen. Gure memoria oso-oso motxa izaten da. Eta hala izan da, eta orain eta gehiago gainera. Lurpera sartu orduko…ahanztura.

 

 

HIZTEGIA

Grazia. Izena esateko ibiltzen da bertsolarien artean aunitzetan. Eta zenbait egoeretan ere bai.

Doinua: Música, melodía.

Gipuzkera: Gipuzkoako mintzatzeko era.

Eragina: Influencia.

Almutea: Garia eta aleak neurtzeko zurezko ontzi mota bat. Neurri jakinekoa.

Adreilu: ladrillo

Zirtoa: erantzun zorrotza edo argia.

Axakatu: Hemengo hitza da hau, zirikatu esan nahi du.

Xaxatu: Axakatu.

Apezeria: Apez eta fraideak. Clero.

Antiklerikala: Apez eta fraideen kontrakoa.

Itzulinguruka: dando vueltas.

Nabarmendu: agerian jarri. Destacar.

Ahanztura: Olvido.

 

 

1.-Amaia Urdanitzek igorria

  Aritzu, Anueko herri xarmanta. Antonio Ziaurritzek ia bere bizitzaren erdia herri honetan egin zuen (Amaia Urdanitzen fotografia)

 

 Pulunpen agertu zen, 172. zenbakian. 2018ko otsailean.

Antonio Ziaurritz eta Blasa Oianbururen umeak:

(4. artikuluaren gehigarria, Pulunpen argitaratu gabea)

1.-Micaela zaharrena, Jose Juan Jaunarena Etxeberria, labaiendarrarekin ezkondu zena 19 urtetan. Hamar seme-alaba izan zituzten.

Ultzamara bi familiak etorriko ziren, aitaginarreba eta suhia, eta elkarrekin biziko ziren, Suarben, Alkotzen eta Auzan. Beti batean. Emakume bizkorra eta langilea, senarrarekin oihanean aritzen zena. Guk ez dugu horrelakorik ezagutu.

2.-Magdalena. Hau Serapio Artze Etxeberriarekin ezkondu zen 1918 edo 1919an, Eltzaburura. Magdalena ere gazterik ezkondu zen.

Sei seme-alaba izan zituen. Eta 1928ko abuztuaren 8an hil zen, 35 urtetan, “colapso cardíaco” izan zuela jartzen du heriotza agiriak.

3.-Jose, Alkozko Martikonera ezkontzaz joanen zena. Alargundu eta berriz ezkondu zen, bigarrenean lehen andrearen ahizparekin. Biekin izan zituen umeak eta soka luzea dute Alkotzen. Jose, brusekin ibiltzen zen azkenetakoa izanen zen Alkotzen.

4.-Basilio, mutil zaharra, istiak egiten abilidade handiko gizona, taberna eta ostatuetan, tabernazale eta festazaleak irriz eta parrez lehertu artio jartzen zekiena. Olagueko Fraixkuren Exkerraren istiak egiten edo nornahirenak. Umore handiko gizona, eta inoiz inori faltatuko ez ziona. Artista handia. Honek ere bazuen bertsotan etorria. Eta akordeona jotzen ere ba omen zekien.

Zahartzean Iraizozko Migelenera mutil sartu eta bertan artzain lan ederra eginez hil artio egon zena.

Honi Auritzen gertatua ere kontatzeko modukoa da; eta hola kontatu digu Tomax Beratsain auzarrak:

Oso jatorra zen. Hala ere, bein, Burgeten edo ez dakit non, erreketiak edo tokatu, -harrek ere ez zuen ja yakinen politikaz- ta- diskusioa, eta kuartelia. Eta bia preso biarrian, biak preso utzi guardia zibillek, eta giltze harrike bota eta mendire!

Eta guardiek preso! Ja, ja, ja!

5.-Graciano, Iragiko Mitxeleneko Rufina Olabe-rekin ezkondu zen. Bertan bizi izan ziren. Hiru haur izan zituzten. Oso gazterik hil zen Graciano, 1939. urtean oker ez bagaude. Ondoren alarguna eta umeak Iruñera alde egin zuten.

6.-Simon, Zimonzanpa bezala ezagunagoa izan zen. Esteribar, Anue, Lantz, Ultzama… alderdi guzi hauetan oso ezaguna, ikazkina. Txondor egosten bere bizitza guzian, baina aberastu ez zena. Trastea eta zakarripurdi samarra. Txondorra egosi eta ikatza saldu, ondoren, ostatu eta alperkerian dena xahutu artio. Gero berriz, jo’tzak mendira txondor egostera!

Hau kontatu digute batek baino gehiagok.

Honetaz ere badu konturen bat Auzako Tomax Beratsainek, gerra ondorean izan zen arrazionamendu eta estrapelo denborakoa:

Orduen gosia, obien gosia, ta tabernan erran men’tzuen Zimonzanpak:

-Uf, garie bazakaguuu! Eta aittu gattuk landapera atratzen garie itxan ez harpatziatik, estraperloan.

-Orduen, ogie zurie naikoa yan duzie!

-Bai, yan-ta izain duk!

Eta Joxe Mari Martikoneko bere ilobak ere kontatzen du beste kontu bat:

Bere osabaz honela mintzo da: lau trago, lau gosari, trastea. Ez zion inori kalterik eginen. Ikazkina zen, beti txondorrak egosten. Bere kontu ibiltzen zen eta irabazi guzia berehala gastatzen zuen. Jose, bere anaia, gure aita, ez zen oso konforme izaten.

Bai ba, txondorra egosi eta saldu! Irabazi diruak gastatu artio ez zuen txondorrik egiten.

Eta hitzez hitz bertze hau erran zigun:

Gure aitek erran zion: Hi, Zimon, hiltzen haizelaik, ze’in’biar’diau hirekin, hik ez’tuk izain diruik enterratzeko-ta, jaretako. Ez’tuk pentsatzen hortaz?

-E’tzaiztela dirukin preokupatu neretaz. Batez! Ni hillen nauk, ta seguro, kutxan izain duk dirue sobrante.

Ta hala suertatu zen. Hil zen ta bazen dirue sobrante.

-Non hil’tzen Zimon?

-Eguin (sic) seguraski edo Iruñen (Iruñean hil zen 1968an)

BESTE ZERTZELADAREN BATZUK

Antonio bertsolariaz:

Esan dugu oroitzapen gutxi bildu ahal izan ditugula Sasuanez. Hona bere bertso batzuen oinarria. Auzako Dongixeneko Jose Mari Beratsainek kontatua:

Artzai’bet hemen bizi zena, Alkomorron, biño ardiek zauzkiena Illarreiko borda batian. Eta nik entzuna diet elurte batian, bazkaik ez, eta elurte luzia, bera yoan ta torri baña e’tzien daus mateko bideik, ta eun bates torri zela ardi guziek hil zitzaizkiola, banaka, banaka, banaka, ardi guziek hilda torri zela itxera. –Nere amai aittue.

Bertsolari soka

Goiti aipatu ere aipatu dugu nola Basilio, Sasuanen semea, aritzen zen bertsotan puxka bat.

Eta biloba bat izan zuen bertsotan aritzen zena, Antonio.

Antonio hau Jose Ziaurritzen seme zaharrena izan zen. Hau ere kantari polita omen zen; Martikoneko arraza, kantari famakoak baitziren etxe honetan.

Eta kantuan ezeze, bertsotan ere aritzen omen zen. Hala kontatu digu Esperantzita Goñi Ziganda, alkoztarrak, berak askotan ikusia Victoriana ostatuan, bertako alaba baitzen, nola aritzen ziren Alkozko mutilak euskaraz kantuan eta nola Antonio eta besteren bat bertsotan.

Esperantzita etxerako gelditu zen eta urte aunitzez eraman zuen Victoriana ostatua.

HIZTEGIA ETA BESTE

Istia= hemengo hitza da. Imintzioa.

Egosi: Txondorra egosi egiten da. Txondorra erretzea, berriz, txondorra kixkaltzea eta errauts bihurtzea da.

Zakarripurdi: trastea baino gehiago da. Trastea eta asto antzekoa esanen genuke.

Landa: lantzen den lur zelaia, herri bateko jabe askok bertan lurrak dituztena.

Mintzo: mintzatu.

Jare: Deus ere ez.

Egui: Nafarroako mendialde guzian Eugiri Egui esan izan zaio.

Alkomorro: Auza eta Eltzaburuko mugako dermioa, ugaldearen ondoan.

Puxka: Hemen pitta bat, zerbait… esan nahi du.

Txurdan